Obchodní podmínky společnosti AL-TEZA grouo s.r.o. pro

nákup zboží na: www.altezagroup.cz/www.upgradeobsahu.cz (dále jen „obchodní podmínky“)

 

I.                    Úvodní ustanovení

 

1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vznikající

výhradně při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím on-line prodeje umístěného na

internetové adrese www.altezagroup.cz/, www.zorkakucharikova.cz/ (dále jen „on-line prodej“).

2. Prodávajícím je obchodní společnost AL-TEZA group s.r.o., IČ: 27765377, se

sídlem Makovského 1177/1, Praha 6, PSČ 163 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka134604.

Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování: Makovského 1177/1, Praha 6, PSČ 163 00

Mob. / Tel. +420 603 366 336 /

E-mail: info@altezagroup.cz

Web: www.altezagroup.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 219407681 / 0300.

 

3. Kupujícím je spotřebitel nebo jiný právní subjekt ve smyslu právních předpisů České

republiky.

4. Spotřebitelem je každý člověk, který s prodávajícím uzavírá smlouvu mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nebo s ním

jinak jedná.

5. Náklady na použití prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení,

telefonní poplatky, poplatky jiné datové komunikace, poštovné) vzniklé kupujícímu jejich

použitím při uzavírání kupní smlouvy si nese kupující sám s tím, že jejich výše závisí na

podmínkách, které má sjednány s poskytovatelem dané služby. Prodávající v této souvislosti

neúčtuje kupujícímu žádné další poplatky.

 

6. Obchodní podmínky jsou přístupné v tištěné podobě v sídle prodávajícího a v elektronické

podobě na webových stránkách on-line prodeje v sekci „ke stažení“ a je tak umožněna jejich

archivace, tisk, případně jiná forma reprodukce dle volby kupujícího.

7. Kupující si je vědom, že odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami před podáním objednávky, že je bez výhrad akceptuje, a jeho jednání směřuje k

uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ohledně zboží uvedeného v objednávce.

8. Případný spor spotřebitele s prodávajícím související s nákupem zboží on-line prodejem lze

řešit formou mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů (ADR). Spotřebitel se může se

svojí stížností obrátit na Hospodářskou komoru České republiky (www.komora.cz)

prostřednictvím jejích kontaktních míst umístěných na území České republiky nebo

elektronicky, případně na některé ze sdružení na ochranu spotřebitelů. Kontakty na tato

sdružení jsou dostupné na internetových stránkách Hospodářské komory České republiky.

9. Služby řešení stížností jsou poskytovány uvedenými subjekty bezplatně. Spotřebitel má

možnost se rovněž obrátit se svojí stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která

je orgánem státní správy kontrolujícím a dozorujícím osoby prodávající nebo dodávající

výrobky a zboží na vnitřní trh.

 

1.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Sortiment zboží nabízený k prodeji prodávajícím je uváděn včetně cen, daní a všech

souvisejících nákladů kupujícího na jeho pořízení účtovaných prodávajícím.

2. Veškeré zboží nabízené v rámci on-line prodeje je návrhem na uzavření kupní smlouvy s tím,

že kupní smlouva je uzavřena doručením objednávky kupujícího prodávajícímu přijetím

objednávky prodávajícím.

3. Výběr zboží a sjednání ostatních podmínek dodání zboží prostřednictvím elektronické

objednávky.

a. Objednávku zboží kupující vytvoří vyplněním elektronického formuláře na webové

stránce on-line prodeje.

b. Kupující je povinen vyplnit veškerá povinná pole objednávkového formuláře označená

hvězdičkou.

c. Kupující má možnost před vlastním podáním objednávky veškeré vyplňované údaje

zkontrolovat, opravit a případně nepožadované položky zboží odstranit. Podání

objednávky se děje kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pokud není

objednávka učiněna řádným způsobem, je kupující na chybějící údaje automaticky

upozorněn a objednávka není podána, dokud nedojde k odstranění jejích nedostatků.

Kupující může uzavřít kupní smlouvu i prostřednictvím objednávkového formuláře, který získá

na vyžádání u prodávajícího na adrese pro doručování. Řádně vyplněný a podepsaný

objednávkový formulář předá kupující v recepci prodávajícího na adrese pro doručování, kde

mu bude potvrzen a předána kopie.

Na práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při uzavírání smlouvy prostřednictvím

objednávkového formuláře se přiměřeně použijí ustanovení těchto obchodních podmínek.

4. Prodávající kupujícímu potvrdí doručení jeho objednávky a uzavření kupní smlouvy bez

zbytečného odkladu od jejího obdržení, a to zasláním Potvrzení o uzavření kupní smlouvy

elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, obsahujícího kupní

smlouvu a znění obchodních podmínek v textové podobě

5. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy obsahuje nejméně:

a. identifikační údaje prodávajícího,

b. identifikační údaje kupujícího,

c. jedinečný identifikátor objednávky (číslo objednávky),

d. datum uskutečnění objednávky,

e. souhrn objednaného zboží,

f. místo dodání zboží,

g. způsob doručení zboží,

h. kupní cenu včetně daní a poplatků a nákladů souvisejících s dodáním zboží,

6. Informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě, potvrdí prodávající

kupujícímu bez zbytečného odkladu a to elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím

v objednávce.

 

7. Neobdrží-li kupující Potvrzení o uzavření kupní smlouvy nejpozději následující pracovní den

od podání objednávky, má se za to, že k uzavření smlouvy nedošlo, a prodávající jej bude

informovat elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce o tom, že jeho

objednávka byla zrušena.

8. Smlouvu lze uzavřít jedině v českém jazyce.

9. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy při on-line

prodeji zboží vyplývají ze shora uvedených postupů objednávání zboží a vzniku kupní

smlouvy.

 

2.

10. Kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě po dobu 60 měsíců a

nejsou přístupné třetím osobám. V případě zájmu kupujícího zašle příslušnou kupní smlouvy

prodávající elektronicky na adresu kupujícího uvedenou v žádosti.

 

III. Ceny a platební podmínky

1. Zboží je prodáváno za ceny smluvní. Ty jsou uváděny vždy včetně veškerých daní a poplatků

spojených s prodejem daného zboží dle obecně závazných právních předpisů. K ceně zboží

jsou dále účtovány náklady na dodání zboží kupujícímu (např. náklady spojené s jeho

balením, doručením kupujícímu nebo úhradou kupní ceny). Aktuální výše nákladů na dodání

zboží je kupujícímu dostupná při objednávání zboží, ještě před učiněním objednávky.

2. Kupující má zaručenu cenu zboží platnou v době podání objednávky.

3. Úhrada kupní ceny je možná dobírkou při doručení zboží nebo hotově při převzetí zboží ,bankovním převodem na korunový účet právnické osoby AL-TEZA group s.r.o., on-line platební kartou: VISA, VISA ELECTRON , MasterCard, Maestro.

4. Prodávající dodává daňový doklad za prodej zboží kupujícímu společně se zbožím.

 

IV. Dodací podmínky

 

1. Dodání zboží se děje:

a. prostřednictvím České pošty, jako balík na poštu,

b. prostřednictvím České pošty jako balík do ruky,

c. osobně při převzetí zboží

2. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že

prodávající předává zboží k přepravě zpravidla nejpozději do sedmi pracovních dnů po

uzavření kupní smlouvy.

3. Nelze-li zboží expedovat ve shora uvedené lhůtě, bude kupující vyrozuměn bez zbytečného

odkladu o novém předpokládaném termínu expedice.

4. Kupující uvede v objednávce místo, kam má být objednané zboží dodáno (sjednané místo

dodání).

5. Zboží se považuje za dodané doručením na sjednané místo dodání.

6. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednaném místě dodání z důvodu, který leží na jeho straně,

náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží.

7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem

převzetí zboží.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím:

a. Právo odstoupit od smlouvy

i. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14

dnů ode dne převzetí zboží.

ii. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím

průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

iii. Oznámení dle předchozího bodu ii. lze učinit například dopisem zaslaným

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,  nebo e-mailem.

 

b. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

i. Odstoupením se závazek stran ruší od počátku.

ii. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do

30 dnů po vrácení zboží nebo prokázání, že kupující zboží odeslal

prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve, všechny peněžní prostředky,

které od něj obdržel, a to stejným způsobem.

iii. Ohledně nákladů na dodání zboží platí, že prodávající tyto vrátí kupujícímu

toliko ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

c. Vrácení zboží

i. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne,

kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět

nebo jej předat prodávajícímu v jeho sídle. Lhůta pro vrácení zboží se

považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu zboží odešle

prodávajícímu.

ii. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží.

iii. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 250,- Kč.

iv. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto

zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a

vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

a. Právo odstoupit od smlouvy

i. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě,

že se od uzavření smlouvy do dodání zboží kupujícímu podstatným

způsobem změnila cena zboží a nedohodl-li se s kupujícím na alternativním

plnění, nebo v uvedené době došlo k jiné podstatné změně okolností, která

založila zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech znevýhodňující

prodávajícího.

ii. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části rovněž

v případě, kdy kupující nezaplatil kupní cenu a neučinil-li tak v přiměřené

lhůtě ani po urgenci prodávajícího.

b. Důsledky odstoupení od smlouvy

i. Odstoupením se závazek stran ruší od počátku.

ii. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nedodaného zboží předem,

prodávající je povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu bez

zbytečného odkladu poté, co od smlouvy odstoupil.

 

 

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí).

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř

měsíců od převzetí. Toto se nepoužije:

a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí kupujícím, nebo

d. vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží

prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady anebo

oznámením, jak se projevuje.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující za podmínek dále uvedených

právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b. na odstranění vady opravou věci,

c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d. odstoupit od smlouvy.

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo

bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez

souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako

neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že

vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní

ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, kdy je vadné plnění

nepodstatným porušením smlouvy a pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Má-li zboží při převzetí vadu, může kupující požadovat:

a. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

i. i dodání nového zboží bez vad,

ii. pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen

výměnu součásti;

iii. není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy.

b. pokud to je vzhledem k povaze vady neúměrné (zejména lze-li vadu odstranit bez

zbytečného odkladu),

i. bezplatné odstranění vady.

9. Má-li zboží odstranitelné vady, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt

vady po opravě, má kupující právo:

a. na dodání nového zboží, nebo

b. na výměnu součásti,

c. od smlouvy odstoupit.

10. Má-li zboží větší počet odstranitelných vad a kupující jej nemůže řádně užívat, má kupující

právo:

a. na dodání nového zboží, nebo

b. na výměnu součásti,

c. od smlouvy odstoupit.

11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,

na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující

má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez

vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná

nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,

nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

a. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,

může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může

prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba

nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

5

b. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může

kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

13. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu

nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

14. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla. Oprava bude provedena u

oprávněně uplatněného práva z vady ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží k opravě

prodávajícím.

15. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo

uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že

zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

VII. Záruka za jakost zboží

 

1. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že si zboží po dobu 24 měsíců od jeho odevzdání

kupujícímu resp. od dojití zboží do sjednaného místa dodání, zachová své obvyklé vlastnosti.

2. Záruka se neposkytuje na materiál podléhající běžné spotřebě, jako např. baterie.

3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na

kupujícího vnější událost, to neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

4. Kupující je povinen vytknout vadu krytou zárukou bez zbytečného odkladu poté, kdy měl

možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady

anebo oznámením, jak se projevuje.

5. Oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, činí kupující u prodávajícího. Oprava vady

bude provedena ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží k opravě prodávajícím.

6. Uplatní-li kupující právo ze záruky, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo

uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající v souladu s obecně závaznými předpisy dbá na ochranu osobních údajů

kupujícího, s nimiž je obeznámen v rámci vyřizování jeho objednávek a které jsou ze strany

kupujícího poskytovány v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy. Jedná se o údaje

kupujícího v rozsahu: jméno a příjmení (event. název), adresa (bydliště/místa

podnikání/sídla/doručení), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické

pošty a telefonní číslo.

2. Osobní údaje získané způsobem uvedeným v tomto článku odst. 1. mohou být dále užívány

prodávajícím k následujícím účelům:

a. k plnění povinností a ochraně zájmů z uzavřených smluv,

b. plnění zákonem uložených povinností (zejména v oblasti účetnictví, daní, archivnictví

apod.),

c. ke zvyšování kvality on-line prodeje,

k čemuž dává kupující souhlas uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím.

3. Kupující objednáním zboží přes on-line prodej uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním

svých údajů ve shora uvedeném rozsahu a ke shora uvedeným účelům.

6

Souhlas je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv jednostranně ze strany kupujícího

odvolat.

Pokud kupující vysloví svůj nesouhlas se shora uvedeným zpracováním osobních údajů,

nesmí prodávající uvedené údaje dále zpracovávat s výjimkou případů, kdy je to třeba k

plnění povinností a ochraně zájmů z uzavřených smluv nebo k plnění zákonem uložených

povinností. Odvolání souhlasu se zpracováním je nutné vyjádřit písemně a je třeba jej doručit

prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje používané při on-line prodeji uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich

změně.

5. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího, s výjimkou uvedenou v čl VIII. odst. 2. těchto

obchodních podmínek, neposkytnout třetí osobě, a dále s výjimkou zajištění dílčích plnění

souvisejících s dodáním zboží kupujícímu, jako distribuce či platebního styku, a přijmout

vhodná technická opatření za účelem jejich náležitého zabezpečení před zneužitím.

6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je mu

prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace.

7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů

v rozporu s těmito podmínkami nebo obecně závazným předpisem, může požádat

prodávajícího o vysvětlení, případně požadovat nápravu vzniklého stavu.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Kupující bere na vědomí, že:

a. on-line prodej nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou

pravidelnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení sloužícího k jeho

provozování;

b. prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží;

c. prodávající není s ohledem na on-line prodej vázán, ať již obligatorně či fakultativně,

žádnými kodexy chování.

2. Prodávající je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky i ceny zboží. Vždy však pro kupní

smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím platí, že se použijí obchodní podmínky a ceny zboží

platné v den podání objednávky kupujícím. Aktualizované obchodní podmínky zveřejní

poskytovatel vhodným způsobem na webových stránkách www.altezagroup.cz

3. Právní vztahy týkající se on-line prodeje zboží neupravené těmito obchodními podmínkami se

řídí právními předpisy České republiky zvláště pak příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění. Případné spory rozhodují české soudy.

4. Účinnosti nabývají tyto obchodní podmínky dnem 1.8.2016.

 

 

V Praze dne 1.8.2016